Cyclist Welcome

Standard kvalitete Cyclist Welcome

S ciljem pozicioniranja Međimurske županije kao cikloturističke destinacije visoke kvalitete usluge, a temeljem uvida u primjere dobre prakse razvijenih europskih cikloturističkih destinacija (Njemačka, Austrija, Švicarska, V. Britanija, Nizozemska, Danska…) razvijeni su i u primjeni standardi kvalitete: Cyclist Welcome Quality (CWQ) koji se odnose na tri osnovne skupine ponuditelja turističkih usluga:
  • Objekti koji nude ugostiteljske usluge smještaja (i prehrane)
  • Objekti koji nude ugostiteljske usluge posluživanja hrane i pića
  • Turističko informativni centri
Radi postizanja sinergijskih kvantitativnih i kvalitativnih promotivnih i u konačnici ekonomskih učinaka TZMŽ će sve sudionike koji prihvate CWQ standarde uključiti u integralni sustav pod nazivom Cyclist Welcome Mreža.
Smještajni objekti su temeljni objekti za kvalitetu ukupne cikloturističke ponude neke destinacije te su stoga njihove usluge stupnjevane/razvrstane u pet kvalitativnih razreda
  • Cyclist Welcome 5
  • Cyclist Welcome 4
  • Cyclist Welcome 3
  • Cyclist Welcome 2
  • Cyclist Welcome 1